Антикоррупционный стандарт

                                                                                                  

«И.Шухов атындағы орталық қалалық кітапхана» КММ  директорының

2017 жылғы «15» маусым № 19  бұйрығымен

бекітілген

 

 

«И.Шухов атындағы орталық қалалық кітапхана» коммуналдық мемлекеттік мекемесі  азаматтық қызметшілері

мінез-құлықтарының сыбайлас жемқорлыққа қарсы стандарты

 

1.     «И.Шухов атындағы орталық қалалық кітапхана» коммуналдық   мемлекеттік мекемесі  азаматтық қызметшілері мінез-құлықтарының сыбайлас жемқорлыққа қарсы стандарты (бұдан әрі - Стандарт) «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес туралы» Қазақстан Республикасының 2015 жылғы 18 қарашадағы Заңының 10-бабына сәйкес әзірленді және Петропавл қ. орталықтандырылған кітапханалық жүйе кітапханаларының кітапханалық қызметті жүзеге асыру кезінде туындайтын қоғамдық қатынастар саласында сыбайлас жемқорлықтың алдын алуға бағытталған ұсыныстар жүйесін білдіреді.

 

2.     Стандарт  «И.Шухов атындағы ортлық қалалық кітапхана» коммуналдық мемлекеттік мекемесі азаматтық қызметшілерінің (бұдан әрі –азаматтық қызметшілер) тұрақты сыбайлас жемқорлыққа қарсы мінез-құлықтарын қалыптастыруға, сыбайлас жемқорлықтың кез-келген көріністеріне төзімсіздік бағытына жетуге, сондай-ақ, сыбайлас жемқорлық көріністерін уақытылы анықтау және олардың жағымсыз салдарын болдырмауға арналған. 

 

3.     Стандарт қағидалары:

1)    заңдылық;

2)    ашықтық;

3)    әдептілік;

4)    жеке  және  заңды  тұлғалардың  құқықтары  мен  заңды  мүдделерін

сақтау және оларды сыбайлас жемқорлық көріністерінен қорғау;

 

5)    мүдделер қақтығысын болдырмау болып табылады.    

 

4.      Азаматтық     қызметшілер    лауазымдық   өкілеттіліктерін    орындау

кезінде Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарын басшылыққа алады және саяси партиялар, қоғамдық бірлестіктер мен олардың органдарының шешімдеріне байланысты емес.

5.     Қазақстан  Республикасының  қолданыстағы  заңнамасы (оның   ішінде

еңбек, сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл) шеңберінде азаматтық қызметшілер:

1)    жеке және заңды тұлғалардың құқықтары мен заңды мүдделерін іске

асыру кезінде:

азаматтардың құқықтары мен бостандықтарының басымдылығын, азаматтар мен ұйымдардың өтініштерін қарау кезінде бюрократизм мен қағазбастылық көріністеріне жол бермеуді;

  көрсетілетін қызметтер стандарттары мен регламенттеріне сәйкес кітапханалық қызметтер көрсетеді;

азаматтарға кітапханалық қызметті тегін, әлеуметтік, лауазымдық және мүліктік жағдайына, жынысына, нәсіліне, ұлтына, тіліне, дінге көзқарасына, нанымына, тұрғылықты жеріне немесе кез келген өзге  жағдайлар бойынша қандай да бір кемсітушіліксіз тең қол жеткізуді;

азаматтың өтінішін қарау мәселесінің әділ шешілуінде мүдделі емес деп ойлауға негіз бар тұлғаға жүктелетін жағдайларды;

шағым түсірген немесе оны түсіруге мүдделі тұлғаға шағымның зиян келтіруін;

азаматтардың келісімінсіз олардың жеке өмірі, жеке және отбасылық құпиялары туралы мәліметті жария ету мүмкіндігіне;

2)    Өз  құзыреті  шеңберінде басқару және басқа да шешімдер дайындау

 

және қабылдау кезінде:      

 

барлық құрылымдық бөлімшелер мен лауазымды тұлғалардың құзыретін нақты шектеуді және келісіп жұмыс істеуін;

лауазымдық өкілеттіліктерді орындауға қатысы жоқ және (немесе) Қазақстан Республикасының заңнамасын бұзуға бағытталған бұйрықтар мен нұсқаулар шығаруға жол бермеуді;

туысқандық, жерлестік және жеке адалдық белгілері бойынша кадрларды іріктеу және қою жағдайларын болдырмауды;

қабылданатын шешімдердің заңдылығына жеке жауапкершілікті қамтамасыз етеді.

3)    нормативтік құқықтық актілердің жобаларын дайындау кезінде:

осы   актіні   қабылдау   бойынша   құзыреттілік   тікелей  Қазақстан

Республикасының заңнамасымен көзделген жағдайда ғана нормативтік құқықтық актілер қабылдауды.

4)    күнделікті қызметте:

қоғамның мемлекеттік қызметке, мемлекетке және оның институттарына сенімін сақтайды және нығайтады;

көпшілік мақұлдаған моральдық-әдептік нормаларды сақтайды;

мемлекеттік билік беделін қолдауды және Қазақстан Республикасының беделін түсіретін және азаматтық қызмет мүдделеріне қайшы келетін әрекеттерді болдырмауды, соның ішінде сыбайлас жемқорлық көріністеріне қарсы тұруды, азаматтық қызметшілерге заңнамамен белгіленген тыйымдар мен шектеулерді қатаң сақтауды қамтамасыз етеді;

лауазымдық өкілеттіктерді және оның негізінде құрылған беделді жеке, топтық және басқа да қызметтік емес мүдделерде пайдалануға әкелетін әрекеттер жасауға жол бермейді;

қажет болған жағдайда мүдделер қақтығысының, қызметтік міндеттерді орындау кезінде жеке қызығушылықтардың туындауы, сыбайлас жемқорлыққа және сыйлықтар алуға бейімдеу туралы немесе белгілі сыбайлас құқық бұзушылық жағдайлар туралы тікелей немесе тура басшыға жеткізеді;

мүліктік және мүліктік емес игіліктер мен басымдылықтар алу немесе табу мақсатында таратуға жатпайтын қызметтік және басқа ақпаратты пайдаланбайды;

жақын туыстық қарым-қатынастардағы тұлғалармен (ата-аналар, жұбайлар, ағайындылар, әпке, балалар) тікелей бағынушылық немесе бақылау алушылықпен байланысты лауазымдарға тағайындалудан бас тартады;

жоғары құқықтық және сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениеттің сақталуын қолдайды;

қызметтік тәртіпті және қызметтік әдепті сақтайды;

өз қызметтік міндеттерін орындамағаны немесе тиісінше орындамағаны үшін азаматтық-құқықтық, тәртіптік, әкімшілік, қылмыстық жауапкершілік атқарады.

6.     Басшы:

өз мінез-құлқымен бейтараптылық, әділдік, риясыздық, тұлғаның абыройы мен намысына құрметпен қараудың үлгісі болады;

жеке-дара өкім жүргізу жолымен басшылық етеді және қабылданатын шешімдердің заңдылығына жеке жауапкершілік атқарады;

қоластындағылардан олардың лауазымдық өкілеттіліктерінің шегінен шығатын тапсырмалардың орындалуын талап етпейді;

 

сыбайлас жемқорлықтың алдын алу және сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтарын жасауға ықпал ететін себептер мен жағдайларды жою бойынша түбегейлі шаралар қабылдайды; 

 

өзінің қоластындағы қызметкерлер арасындағы сыбайлас жемқорлыққа қарсы жұмыс жағдайына және олар сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтарын жасауды болдырмауға жеке жауапкершілік атқарады. 

 

 

 «И.Шухов атындағы

 орталық қалалық кітапхана»

 КММ директоры                                        Н.Шалавина

 

 

 

 

                                                                                               Утвержден

 приказом  директора КГУ

«Центральная городская

библиотека имени И.Шухова»  19

от «15» июня  2017 года

 

 

Антикоррупционный стандарт

поведения гражданских служащих коммунального государственного учреждения «Центральная городская библиотека имени И.Шухова»

 

1. Антикоррупционный стандарт поведения гражданских служащих коммунального государственного учреждения «Центральная городская библиотека имени И.Шухова» (далее – Стандарт) разработан в соответствии со статьей 10 Закона Республики Казахстан от 18 ноября 2015 года «О противодействии коррупции» и представляет собой систему рекомендаций, направленную на предупреждение коррупции в сфере общественных отношений, возникающих при осуществлении библиотечной деятельности библиотек  централизованной библиотечной  системы г.Петропавловска

2. Стандарт предназначен для формирования устойчивого антикоррупционного поведения гражданских служащих коммунального государственного учреждения «Центральная городская библиотека имени И.Шухова» (далее – гражданские служащие), достижения направленности на  нетерпимость к любым проявлениям коррупции, а также для своевременного выявления коррупционных проявлений и предотвращения их негативных последствий.

3. Принципами Стандарта являются:

1) законность;

2) транспарентность;

3) этичность;

4) соблюдение прав и законных интересов физических и юридических лиц и их защита от коррупционных проявлений;

5) недопущение конфликта интересов.

4. Гражданские служащие при исполнении должностных полномочий руководствуются требованиями законодательства Республики Казахстан и не связаны с решениями политических партий, общественных объединений и их органов.

5. Гражданские служащие в рамках действующего законодательства  Республики Казахстан (в том числе трудового, по противодействию коррупции):

1) при реализации прав и законных интересов физических и юридических лиц обеспечивают:

приоритет прав и свобод граждан, недопустимость проявлений бюрократизма и волокиты при рассмотрении обращений граждан и организаций;

оказание библиотечных услуг в соответствии со стандартами и регламентами  услуг;

равное библиотечное обслуживание граждан без какой-либо дискриминации по мотивам происхождения, социального, должностного и имущественного положения, пола, расы, национальности, языка, отношения к религии, убеждений, места жительства или по любым иным обстоятельствам;

недопустимость:

случаев, когда рассмотрение обращения гражданина возлагается на лицо, в отношении которого есть основания полагать, что оно не заинтересовано в объективном решении вопроса;

обращения жалобы во вред лицу, подавшему жалобу, или в интересах которого она была подана;

возможности разглашения без согласия граждан сведений об их частной жизни, личной и семейной тайне;

2) при подготовке и принятии управленческих и иных решений в рамках своей компетенции обеспечивают:

четкое разграничение компетенции и согласованное функционирование всех структурных подразделений и должностных лиц;

недопустимость издания приказов и указаний, не имеющих отношение к исполнению должностных полномочий и (или) направленных на нарушение законодательства Республики Казахстан;

недопустимость случаев подбора и расстановки кадров по признакам родства, землячества и личной преданности;

персональную ответственность за законность принимаемых решений.

3) при подготовке проектов нормативных правовых актов обеспечивают:

принятие нормативного правового акта только в случаях, когда компетенция по принятию данного акта прямо предусмотрена законодательством Республики Казахстан;

4) в повседневной деятельности:

сохраняют и укрепляют доверие общества к государству и его институтам;

соблюдают общепринятые морально-этические нормы;

обеспечивают поддержание авторитета государственной власти и недопущение действий, способных дискредитировать Республику Казахстан и противоречащих интересам гражданской службы, в том числе противостояния проявлениям коррупции, строгого соблюдения установленных законодательством для гражданских служащих запретов и ограничений;

не допускают совершение действий, которые могут привести к использованию должностных полномочий и основанного на них авторитета в личных, групповых и иных неслужебных интересах;

при необходимости доводят до сведения непосредственного или прямого руководителя о возникновении конфликта интересов, личной заинтересованности при исполнении служебных обязанностей, о склонении к коррупционному поведению и получению подарков либо об известных случаях коррупционных правонарушений;

не используют служебную и иную информацию, не подлежащую распространению, в целях получения или извлечения имущественных и неимущественных благ и преимуществ;

отказываются от назначения на должность, если она связана с непосредственной подчиненностью или подконтрольностью лиц, состоящих в близких родственных отношениях (родители, супруги, братья, сестры, дети);

поддерживают соблюдение высокой правовой и антикоррупционной культуры;

соблюдают служебную дисциплину и служебную этику;

за невыполнение или ненадлежащее выполнение своих служебных обязанностей несут гражданско-правовую, дисциплинарную, административную, уголовную ответственность.

6. Руководитель:

своим поведением служит примером беспристрастности, справедливости, бескорыстия, уважительного отношения к чести и достоинству личности;

осуществляет руководство путем единоличной распорядительной деятельности и несет персональную ответственность за законность принимаемых решений;

не требует от подчиненных исполнения поручений, выходящих за рамки их должностных полномочий;

принимает исчерпывающие меры по предупреждению коррупции                     и устранению причин и условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений;

несет персональную ответственность за состояние антикоррупционной работы среди подчиненных им сотрудников и недопущение совершения ими коррупционных правонарушений.

 

   Директор КГУ «Центральная

   городская библиотека имени

   И.Шухова»                                                           Н.Шалавина

 

Комментарии (0)

Нет комментариев. Ваш будет первым!